Agencja pracy Warszawa

W naszej agencji pracy ŁĄCZYMY NASZYCH KANDYDATÓW Z KLIENTAMI, oferując firmom pomoc w znalezieniu najlepszych pracowników, a kandydatom – w poszukiwaniach przyjaznego miejsca pracy. Listę działających legalnie agencji pracy, znajdziecie Państwo w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Agencje pracy w Polsce zrzeszają się – jedną z głównych organizacji jest Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, do których należy także Jobs Plus.

Usługi agencji Jobs Plus

Jako agen­cja pracy świad­czymy usługi, które pole­gają na poszukiwaniu kandydatów do pracy stałej i tymczasowej. Mogą z nich sko­rzy­stać wszyst­kie firmy – od małych przed­się­biorstw po mię­dzy­na­ro­dowe kor­po­ra­cje. Dla Kan­dy­da­tów ważna jest przede wszyst­kim wia­ry­god­ność agen­cji pracy, która swoją marką ręczy za jakość swo­ich Klien­tów i warunki pracy. Jako agen­cja pracy świadczymy usługi:

  • rekrutacji i selekcji pracowników,
  • pracę tymczasową,
  • leasing pracowniczy

Współ­pra­cu­jąc z agen­cją pracy Jobs Plus, zysku­jecie Państwo dostęp do róż­no­rod­nych usług i moż­li­wo­ści, a nasi kon­sul­tanci dora­dzają naj­efek­tyw­niej­sze rozwiązania.

Korzyści współpracy z agencją Jobs Plus

Dzięki usłu­gom naszej agen­cji pracy, Pracodawcy mogą zminimalizować ilość czasu i koszty przeznaczone na rekrutację i selekcję pracowników, a w przy­padku ela­stycz­nych form zatrud­nie­nia, także na obsługę administracyjno-kadrową pro­ce­sów. Dzięki wła­snej bazie kan­dy­da­tów i roz­wi­nię­tej sieci kon­tak­tów, pro­ces poszu­ki­wa­nia pra­cow­ni­ków przez agen­cję pracy prze­biega kró­cej i jest sku­tecz­niej­szy niż dzia­ła­nia pro­wa­dzone przez wewnętrzne działy HR.

A dla Kandydatów? Poszu­ku­ją­cym pracy, nasza agencja zapewnia pomoc w znalezieniu przyjaznego Pracodawcy. Dostęp do dużej liczby ofert, wie­dza o rynku i bez­po­średni kon­takt z Pra­co­dawcą – dzięki tym ele­men­tom, agen­cje pracy takie jak nasza mogą efek­tyw­nie wspie­rać Kandydatów.

Szukasz pracownika? Skontaktuj się z nami