Praca tymczasowa Kraków

W Jobs Plus ofe­ru­jemy usługi pracy tym­cza­so­wej na tere­nie całej Pol­ski, obej­mu­jąc swym zasię­giem wybrane kraje UE. W Kra­ko­wie mamy sta­łych Klien­tów – znamy spe­cy­fikę rynku i dzięki temu dzia­łamy szybko i spraw­nie. To ozna­cza korzy­ści dla Klien­tów i Kan­dy­da­tów oraz duże uła­twie­nia na rynku pracy.

Usługa pracy tymczasowej

W usłu­dze pracy tym­cza­so­wej PRACOWNIK ZATRUDNIONY PRZEZ AGENCJĘ, WYKONUJE OKREŚLONE OBOWIĄZKI NA RZECZ PRACODAWCY UŻYTKOWNIKA. Za wszyst­kie kwe­stie prawne, wypłatę wyna­gro­dze­nia, roz­li­cze­nie czasu pracy odpo­wiada agen­cja. Wia­ry­godne agen­cje pracy tym­cza­so­wej w Kra­ko­wie, znaj­dzie­cie Pań­stwo w Kra­jo­wym Reje­strze Agen­cji Zatrud­nie­nia – agen­cja Jobs Plus jest cer­ty­fi­ko­wana przez Mar­szałka Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego.

Korzyści z pracy tymczasowej

Dla Pra­co­dawcy Użyt­kow­nika, praca tymczasowa to rozwiązanie pełne zalet:

  • wzrost elastyczności i konkurencyjności — łatwo dosto­so­wać skalę zatrud­nie­nia do pro­wa­dzo­nych przez firmę projektów
  • redukcja kosztów zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem rekru­ta­cji oraz obsługą pro­ce­sów administracyjno-kadrowych
  • moż­li­wość zapi­sa­nia pracy tym­cza­so­wej po stro­nie usług: korzystny bilans i płynność finansowa
  • szybki i łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry
  • szansa na sprawdzenie pracowników
  • prestiż zwią­zany z wyko­rzy­sta­niem roz­wią­za­nia regu­lo­wa­nego ustawą (brak tzw. „umów śmieciowych”).
+Dowiedz się więcej
To nie jest zwykły blog