Praca tymczasowa Warszawa

W Jobs Plus ofe­ru­jemy usługi pracy tym­cza­so­wej na tere­nie całej Pol­ski, obej­mu­jąc swym zasię­giem także wybrane kraje UE. Oczy­wi­ście, ze względu na lokalną spe­cy­fikę, gros naszych dzia­łań kon­cen­tru­jemy na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kiego. To dlatego otworzyliśmy biuro w Warszawie – jesteśmy blisko naszych Klientów, a nasi Kandydaci mają łatwy dostęp do konsultantów. Dzięki zna­jo­mo­ści lokal­nego rynku, jeste­śmy eks­per­tami w świad­cze­niu usługi pracy tym­cza­so­wej w Warszawie.

PRACA TYMCZASOWA

Praca tymczasowa to usługa, która polega na ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA PRZEZ AGENCJĘ I ODDELEGOWANIU GO DO PRACY W INNEJ FIRMIE, zwanej Pracodawcą Użytkownikiem. Agencje uprawnione do świadczenia usługi pracy tymczasowej na terenie Warszawy i innych miast, znajdują się w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Znajdziecie Państwo wśród nich naszą agencję Jobs Plus, certyfikowaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Korzyści z pracy tymczasowej

Dla Pra­co­dawcy Użyt­kow­nika, praca tymczasowa oznacza szereg korzyści: 

  • elastyczność biznesu — moż­li­wość dosto­so­wa­nia skali zatrud­nie­nia do liczby pro­wa­dzo­nych przez firmę projektów
  • zmniejszenie nakładów zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem rekru­ta­cji oraz obsługą pro­ce­sów administracyjno-kadrowych
  • możliwość zapisania pracy tymczasowej po stronie usług, a nie kosz­tów pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści  dzięki niej, łatwiej osią­gnąć korzystny bilans i utrzy­mać płyn­ność finansową
  • łatwy dostęp do kompetentnych pracowników
  • szansa na „przetestowanie” pracowników i zatrud­nie­nie ich na stałe
  • prestiż zwią­zany z wyko­rzy­sta­niem roz­wią­za­nia regu­lo­wa­nego ustawą (brak tzw. „umów śmieciowych”).

  • Jobs Plus – agencja pracy tymczasowej

 

+Dowiedz się więcej
To nie jest zwykły blog