Agencja pracy Kraków

Pośredniczymy w zatrudnieniu pracowników stałych i tymczasowych, na stanowiska wszystkich szczebli. Działamy w pełni transparentnie i legalnie. Jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia i należymy do Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia oraz Małopolskiego Związku Pracodawców. Jako członek SAZ, uczestniczymy w kształtowaniu rynku agencji pracy w Polsce.

Usługi agencji Jobs Plus

Dla naszych Klien­tów, pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych firm o uzna­nych mar­kach, poszukujemy kandydatów do pracy stałej i tymczasowej. Dla Klientów świadczymy usługi: 

  • rekru­ta­cji i selek­cji pra­cow­ni­ków, 
  • pracy tymczasowej,
  • leasingu pracowniczego.

Współ­pra­cu­jąc z naszą agen­cją pracy, zysku­je­cie Pań­stwo dostęp do peł­nego wachla­rza tych usług, a nasi kon­sul­tanci dora­dzają naj­efek­tyw­niej­sze roz­wią­za­nia. 

Korzyści ze współpracy

Korzy­sta­jąc z usług agen­cji pracy, Pracodawcy mogą znacznie ZREDUKOWAĆ KOSZTY przeznaczone na rekrutację i selekcję pracowników, a w przy­padku ela­stycz­nych form zatrud­nie­nia, także na obsługę administracyjno-kadrową pro­ce­sów. Dzięki roz­bu­do­wa­nej wła­snej bazie i roz­wi­nię­tym kon­tak­tom, pro­ces poszu­ki­wa­nia pra­cow­ni­ków przez agen­cję pracy prze­biega kró­cej i jest bar­dziej efek­tywny niż te pro­wa­dzone przez wewnętrzne działy HR.
Kandydatom nasza agencja pracy ZAPEWNIA POMOC W ZNALEZIENIU CIEKAWEGO ZATRUDNIENIA. Dostęp do dużej liczby ofert, zna­jo­mość ocze­ki­wań klien­tów i rynku – dzięki tym atu­tom sku­tecz­nie wspie­ramy kan­dy­da­tów pod­czas ich poszukiwań.

Szukasz pracownika? Skontaktuj się z nami