Rekrutacja pracowników Kraków

Oferujemy usługi HR, dzięki którym szybko i sprawnie zbudujecie Państwo zespół fachowców. Jobs Plus to zespół ekspertów, który wesprze państwa firmę, realizując najskuteczniejsze działania rekrutacyjne.

Korzyści rekrutacji przez agencję

Dlaczego warto zlecić rekrutację firmie zewnętrznej? Korzy­sta­jąc z usług Jobs Plus, zysku­je­cie Państwo:

  • niezależną ocenę ekspertów
  • rekomendację zestawu metod i dzia­łań rekrutacyjnych
  • dowol­ność osta­tecz­nego wyboru metod rekrutacji
  • precyzyjny harmonogram działań
  • zapi­saną w  umo­wie  liczbę kandydatów
  • gwa­ran­cję na reali­zo­wane przez nas usługi.

Dobry start

Jak zacząć? Wystarczy kontakt przez stronę lub telefon. Naszych Klien­tów popro­simy o wypeł­nie­nie pro­filu Kan­dy­data – na jego pod­sta­wie przy­go­tu­jemy ofertę współ­pracy i zare­ko­men­du­jemy naj­sku­tecz­niej­sze dzia­ła­nia. Pierwszych Kandydatów przekazujemy zwykle już kilka dni po podpisaniu umowy!

To nie jest zwykły blog