Rekrutacja pracowników Warszawa

Oferujemy wsparcie ekspertów rekrutacji, którzy skutecznie pomagają w budowaniu kompetentnych zespołów . Równie ważni są dla nas kandydaci, dla których wprowadziliśmy reguły przyjaznej rekrutacji. Doskonale znamy warszawski rynek pracy, realizujemy procesy sprawnie i terminowo.

Korzyści rekrutacji z Jobs Plus

Zle­ca­jąc nam rekru­ta­cję ZYSKUJESZ:

  • opinię niezależnych ekspertów – kon­sul­tan­tów naszej agencji
  • suge­stie odno­śnie wyboru naj­sku­tecz­niej­szych metod rekru­ta­cji i selekcji
  • pełną dowolność wyboru narzędzi, jakie zasto­su­jemy w procesie
  • szczegółowy plan działań i trans­pa­rentną wycenę
  • gwarancję na reali­zo­wane przez nas usługi.

Jak pracujemy?

 Roz­po­czy­na­jąc współ­pracę, uważ­nie słu­chamy Twojej opinii, a wszyst­kie dzia­ła­nia pla­nu­jemy w opar­ciu o pozy­skane infor­ma­cje i Twoje potrzeby. Na tej pod­sta­wie rekomendujemy zakres działań oraz harmonogram prac. Jako jedna z nie­licz­nych agen­cji, stosujemy zaawansowane narzędzia rekrutacji, rów­nież na sta­no­wi­ska śred­niego szczebla:

  • networking
  • direct search
  • headhunting.

Rekrutacja pracowników to dla nas praca, ale także pasja. Możesz mieć pewność, że w każdym przypadku damy z siebie 100%. Możemy spotkać się w Krakowskim lub Warszawskim biurze lub przyjechać do Twojej firmy i przy kawie omówić najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu. Jesteśmy otwarci na rozmowę.

To nie jest zwykły blog