Wynagrodzenie pracowników tymczasowych – jak je ustalić?

Jeśli rozważasz skorzystanie z usług agencji i planujesz zatrudnienie pracowników tymczasowych na pewno zastanawiasz się, jak wyglądają szczegóły takiej współpracy.

 • Przygotowaliśmy cykl artykułów, w których szczegółowo omawiamy poszczególne zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Czas na pierwszy z nich:

Wynagradzanie pracowników tymczasowych

W tym artykule wyjaśniamy wszystkie kwestie związane z wynagradzaniem pracowników tymczasowych:

 1. Podstawa prawna regulująca wysokość wynagrodzenia pracownika tymczasowego
 2. Kto ustala wysokość wynagrodzenia pracowników tymczasowych?
 3. Jak rozliczać pracę pracownika tymczasowego – stawka godzinowa czy miesięczna?
 4. Kto i do kiedy wypłaca wynagrodzenie pracownikom tymczasowym?
 5. W jaki sposób klient pokrywa koszty związane z wynagrodzeniem oddelegowanych pracowników?
 6. Wypłacanie urlopu w przypadku pracy tymczasowej.

Podstawa prawna regulująca wysokość wynagrodzenia pracownika tymczasowego

Minimalne wynagrodzenie pracowników określone jest w Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wynosi 2250 zł brutto w przypadku umowy o pracę i 14,70 zł brutto za godzinę w przypadku umowy zlecenia.

Dodatkowo zasady zatrudniania pracowników tymczasowych reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 sierpnia 2003 r. Ustawa ta zapewnia pracownikom tymczasowym traktowanie na równi z pracownikami stałymi i reguluje jaką pracę i jak długo mogą oni wykonywać.

Minimalne wynagrodzenie to 2250 zł brutto miesięcznie w przypadku umowy o pracę i 14,70 brutto za godzinę w przypadku umowy zlecenia.

Kto ustala wysokość wynagrodzenia pracowników tymczasowych?

 • Klient w porozumieniu z agencją – ostateczną wysokość wynagrodzenia pracownika ustala klient we współpracy z agencją. Ustalenia zostają spisane w formie dokumentu i są wiążące dla obu stron.

Ważne: Agencja pracy tymczasowej ma prawo odmówić zrealizowania usługi, gdy zaproponowane przez klienta wynagrodzenie dla pracowników jest zbyt niskie i uniemożliwi znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy.

Są jednak czynniki, które należy wziąć pod uwagę ustalając wynagrodzenie:

 1. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – zgodnie z nią pracownikowi nie można zapłacić mniej niż 2250 zł brutto miesięcznie w przypadku umowy o pracę, lub 14,70 brutto za godzinę w przypadku umowy zlecenia.
 2. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – zgodnie z nią pracownicy tymczasowi mają prawo do równego traktowania względem pracowników stałych. Oznacza to, że jeżeli pracownik zatrudniony na stałe w firmie klienta na stanowisku magazyniera zarabia 3000 zł netto miesięcznie, to pracownikowi tymczasowemu oddelegowanemu do pracy na tym samym stanowisku w firmie klienta przysługuje takie samo wynagrodzenie.
 3. Średnia wysokość wynagrodzenia na podobnym stanowisku – warto wcześniej sprawdzić, jakie są średnie zarobki na danym stanowisku i dopasować ofertę do aktualnych wymagań rynku.

  Warto przed podjęciem decyzji zapytać agencję o rekomendację w sprawie wysokości wynagrodzenia – zbyt niskie wynagrodzenie utrudnia, a czasami uniemożliwia sfinalizowanie procesu rekrutacyjnego i stwarza ryzyko wysokiej rotacji pracowników.

Jak rozliczać pracę pracownika – stawka godzinowa czy miesięczna?

Pracownik tymczasowy może być rozliczany w dowolny sposób. Jest to decyzja klienta w jaki sposób chce wynagradzać pracowników tymczasowych.

 • Wynagrodzenie miesięczne – pracownik może otrzymywać stałe wynagrodzenie miesięczne niezależnie od ilości godzin pracujących w miesiącu, jednak nie mniej niż 2250 zł brutto.
 • Wynagrodzenie godzinowe – pracownik może być rozliczany za każdą przepracowaną godzinę. Wówczas to klient ustala stawkę godzinową.
  W przypadku umowy o pracę wynagrodzenie za godzinę pracy nie może być niższe niż minimalna pensja podzielona przez liczbę godzin pracujących w danym miesiącu. Kwotę tę można przeliczyć na stawkę godzinową w prosty sposób.

Przykładowa kalkulacja stawki:

Np. w styczniu jest 165 godzin pracujących, a więc 2250 zł / 165 godzin = 13,64 zł brutto to minimalna kwota za godzinę pracy.

W przypadku umowy zlecenia stawka godzinowa nie może być niższa niż 14,70 brutto za godzinę.

Kto i kiedy wypłaca wynagrodzenie pracownikom?

 • Zgodnie z ustawą formalnym pracodawcą pracowników tymczasowych jest agencja. Zatem to agencja jest zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi.

W przypadku umowy o pracę wynagrodzenie wypłacane jest najpóźniej do 10. dnia miesiąca.

W przypadku umowy zlecenia nie ma ustalonego dnia, do którego należy wypłacać wynagrodzenie za wykonane zlecenie. Jednak my jako agencja staramy się wypłacać wynagrodzenie pracownikom do 15. dnia miesiąca.

W jaki sposób klient pokrywa koszty związane z wynagrodzeniem oddelegowanych pracowników?

Agencja co miesiąc wystawia klientowi fakturę, na którą składają się: wynagrodzenie pracownika netto, składki z tytułu ZUS, podatek dochodowy z tytułu umowy, marża agencji, koszt badań (w przypadku pracy tymczasowej) i VAT.

 Faktura ta wystawiana jest na podstawie kart czasu pracy pracowników z poprzedniego miesiąca, a więc zawiera tylko koszty realnie przepracowanych godzin.

Wypłacanie urlopu pracownikom w przypadku pracy tymczasowej

Zgodnie z ustawą pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę przysługują 2 dni urlopu po każdym przepracowanym miesiącu u pracodawcy użytkownika (czyli klienta). Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu to po prostu 100% dziennego wynagrodzenia za dzień pracujący w danym miesiącu.

W przypadku umowy zlecenia pracownikom nie przysługuje płatny urlop, ale mogą oni skorzystać z bezpłatnego urlopu – jest to kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy klientem, a oddelegowanym pracownikiem.

Kolejne artykuły z serii:

Udostępnij znajomym

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Powiązane artykuły

Publikowaliśmy dla:

Nasze artykuły
prosto na Twoją skrzynkę!