Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co musisz wiedzieć

Umowa z agencją pracy tymczasowej – czy wiesz co przysługuje pracownikowi?

W Polsce większość dąży do tego, aby być zatrudnionym na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin i najchętniej na czas nieokreślony.

Obecnie pojawia się jednak coraz więcej ofert pracy tymczasowej – zwłaszcza w przypadku branż sezonowych, np. budowlanej, hotelarskiej czy produkcyjnej, gdzie w pewnych okresach rośnie zapotrzebowanie na pracowników.

Przy tego typu ogłoszeniach proponowaną formą zatrudnienia jest często umowa o pracę tymczasową.

Zastanawiasz się, czy warto przyjąć taką ofertę?

Wiele osób nie wie, że umowa o pracę tymczasową to również umowa o pracę, która podlega Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Tak samo jak w przypadku standardowej umowy zostaje tu nawiązany stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Z czym to się wiąże?

Między innymi z tym, że pracodawca ma obowiązek odprowadzać za ciebie składki ZUS, a tobie, jako pracownikowi, przysługuje prawo do urlopu i wynagrodzenie chorobowe na L4.

W tym artykule omówimy wszystkie aspekty umowy o pracę tymczasową:

umowa o pracę tymczasową
Umowa o pracę tymczasową to rodzaj umowy o pracę. Relacje między trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracownikiem i pracodawcą reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r.

Dowiedz się, na czym polega ta forma zatrudnienia i znaj swoje prawa.

Praca tymczasowa w oparciu o umowę o pracę tymczasową – informacje ogólne

Zgodnie z Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych poprzez pracę tymczasową należy rozumieć wykonywanie przez pracownika na rzecz pracodawcy użytkownika zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę nie byłoby możliwe
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika

przez okres nie dłuższy niż wskazany w umowie.

Taki pracownik zatrudniany jest często na podstawie umowy o pracę tymczasową, w którą zaangażowane są 3 podmioty: pracownik, pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej.

Umowa o pracę tymczasową to również umowa o pracę – główna różnica polega jednak na tym, że pracownik nie podpisuje jej tylko z firmą, dla której będzie pracować , ale z dwiema stronami. Umowa zawierana jest dodatkowo z agencją pracy tymczasowej, która kieruje go do pracy u tzw. pracodawcy użytkownika.

Pracownik tymczasowy jest prawnie zatrudniony przez agencję, ale świadczy pracę u pracodawcy użytkownika, któremu agencja go niejako „wypożycza”.

Agencja przejmuje w tym przypadku obowiązki pracodawcy, wypłaca wynagrodzenie pracownikom tymczasowym, pokrywa koszty ich zatrudnienia (składki, podatki) oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi.  

Przeczytaj też, na jakich warunkach odbywa się wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.

Ile może trwać umowa z agencją pracy tymczasowej

Umowa o pracę tymczasową, w przeciwieństwie do standardowej umowy o pracę, musi być zawarta na czas określony.

Zgodnie z ustawą o pracownikach tymczasowych agencja może skierować pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na okres maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.

Umowa o pracę tymczasową – ubezpieczenie i składki

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę tymczasową podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Płatnikiem składek jest jednak agencja pracy tymczasowej, a nie pracodawca użytkownik (czyli firma, w której świadczona jest praca) – jak w przypadku zwykłej umowy o pracę.

Umowa o pracę tymczasową a wypowiedzenie

Umowa o pracę tymczasową rozwiązuje się automatycznie z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Pracownicy tymczasowi mają również inny okres wypowiedzenia niż pracownicy etatowi. W przypadku kiedy jedna ze stron decyduje się na wcześniejsze wypowiedzenie umowy (przed upływem ustalonego okresu świadczenia pracy) obowiązuje następujący okres wypowiedzenia:

  • 3 dni, jeśli umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni
  • tydzień, jeśli umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie

Okres wypowiedzenia może zostać zmodyfikowany w umowie, ale tylko na korzyść pracownika. W naszej agencji pracy wynosi on 7 dni dla wszystkich pracowników tymczasowych.

Umowa o pracę tymczasową a urlop

Kwestię urlopu pracowników tymczasowych reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zapisy Kodeksu Pracy nie mają tu zastosowania.

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc, oznaczający w tym przypadku 30 dni kalendarzowych zatrudnienia.

Wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej wynosi zatem 24 dni w ciągu roku i jest taki sam dla każdego pracownika, niezależnie od stażu pracy, wykształcenia, wymiaru zatrudnienia, itd.

Ważne: Przez 6 pierwszych miesięcy trwania umowy pracodawca użytkownik ma prawo ustalić, iż pracownikowi tymczasowemu nie przysługuje prawo do uzyskania urlopu (w znaczeniu dni wolnych od pracy). Wynika to ze specyfiki pracy tymczasowej: pracownicy są często zatrudniani na krótkie okresy, kiedy pracodawca potrzebuje dodatkowych rąk do pracy. Należy jednak pamiętać, iż w takim przypadku firma jest zobowiązana do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Warto również wiedzieć, że pracownikowi wykonującemu pracę tymczasową przez okres co najmniej  6 miesięcy przysługuje również urlop na żądanie.

Umowa o pracę tymczasową a L4

Pracownikom tymczasowym, tak samo jak pracownikom etatowym, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wynagrodzenie na tzw. „L4” wypłacane jest ze środków własnych pracodawcy, czyli w tym przypadku agencji pracy tymczasowej. Wynagrodzenie chorobowe obliczane jest według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłacane za każdy dzień niezdolności do pracy.

Potrzebna ci książeczka sanepidowska bez skierowania? Dowiedz się, jak ją wyrobić.

Pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych po upływie 30 dni zatrudnienia. Okresy zatrudnienia sumują się, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

Umowa o pracę tymczasową a ciąża

Od dnia 1 czerwca 2017 r. obowiązuje nowy przepis dotyczący zatrudnienia pracownic tymczasowych w okresie ciąży, który zapewnia im większą ochronę. Przepis dotyczy pracownic skierowanych do pracy tymczasowej na okres co najmniej 2 miesięcy.

2-miesięczny okres obejmuje:

  • okresy skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przypadające w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, poprzedzające zawarcie umowy o pracę, która uległyby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży
  • okres przypadający od dnia zawarcia umowy o pracę, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, do dnia, w którym pracownica tymczasowa co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej

Zgodnie z nowym zapisem w przypadku rozwiązania umowy o pracę tymczasową z pracownicą w ciąży, umowa ulegnie z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu.

Takie przedłużenie następuje tylko wówczas, gdy termin zakończenia umowy o pracę przypada po upływie 3. miesiąca ciąży.

Ważne: należy pamiętać, w jaki sposób liczony jest upływ 3. miesiąca ciąży. Na potrzeby stosowania przepisów za miesiąc przyjmuje się miesiąc księżycowy, czyli 28 dni.

Czy umowa o pracę tymczasową wlicza się do emerytury

Czas pracy na umowie o pracę tymczasową jest wliczany do stażu pracy, co oznacza, że wlicza się do emerytury.

Praca tymczasowa za granicą

Kierując pracownika do pracy tymczasowej za granicą, za wszystkie formalności związane z zatrudnieniem odpowiedzialna jest agencja pracy tymczasowej.

To agencja rekrutuje kandydatów i natępnie deleguje do pracy, po drodze pomagając w zorganizowaniu wyjazdu (znalezieniu transportu, zakwaterowania itd.).

Do jej obowiązków należy też wypłata wynagrodzenia.

Pracownicy zatrudniani są na podstawie polskiej umowy o pracę tymczasową, odprowadzane są za nich składki ZUS (emerytalne, zdrowotne, rentowe), przysługuje im urlop i wynagrodzenie chorobowe (zgodnie z warunkami opisanywami w punktach powyżej).

Podczas trwania umowy pracownik cały czas pozostaje w kontakcie z agencją i może liczyć na jej wsparcie.

Praca tymczasowa to zatem bezpieczny i legalny sposób na zatrudnienie za granicą, ułatawiający podjęcie pracy szczególnie osobom bez znajomości języka.

Dowiedz się więcej, jak wygląda wyjazd do pracy za granicę przez agencję.

Na koniec przygotowaliśmy tabelę, która przedstawia różnice pomiędzy umową o pracę tymczasową a standardową umowę o pracę. Mamy nadzieję, że podjęcie decyzji o wyborze tej formy zatrudnienia będzie teraz łatwiejsze.

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę
Pracodawca agencja pracy tymczasowej firma, u której świadczona jest praca
Strony umowy pracownik tymczasowy
agencja pracy tymczasowej
pracodawca użytkownik
pracownik
pracodawca
Czas
trwania umowy
maks. 18 miesięcyumowa na czas nieokreślony lub określony
Okres wypowiedzenia     3 dni: przy umowie na czas do 2 tygodni
tydzień: przy umowie na czas powyżej
2 tygodni
2 tygodnie: staż pracy do 6 miesięcy
1 miesiąc: staż pracy > 6 miesięcy
3 miesiące: staż pracy > 3 lat
Urlop2 dni za każdy przepracowany miesiąc,
czyli 24 dni w wymiarze rocznym*


*przez pierwszych 6 miesięcy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu
20 dni: staż pracy krótszy niż 10 lat
26 dni: staż pracy dłuższy niż 10 lat*
*ukończenie studiów liczone jest jako 8 lat stażu
Wynagrodzenie
chorobowe
tak, po upływie 30 dni nieprzerwanego     zatrudnienia tak
Urlop
na żądanie
tak, przy umowie na okres
dłuższy niż 6 miesięcy
tak, już po pierwszym miesiącu pracy

Udostępnij znajomym

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Powiązane artykuły

Publikowaliśmy dla:

Pssst...
Szukasz pracy?

Sprawdź nasze oferty w Polsce i za granicą!