Zatrudnianie pracowników tymczasowych – ograniczenia i zakazy

Korzyści z zatrudniania pracowników tymczasowych jest wiele. 

Umowa o pracę tymczasową podpisywana jest wówczas pomiędzy trzema stronami: pracownikiem, pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej, która przejmuje wszystkie obowiązki kadrowo-administracyjne. 

Pracodawca oszczędza na utrzymaniu pracowników oraz może lepiej dostosować się do sezonowości branży.  Dodatkowo ma okazję sprawdzić kompetencje pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.

Okazuje się jednak, że pracownik tymczasowy nie może wykonywać każdej pracy. 

Najważniejszy zakaz dotyczy zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach szczególnie niebezpiecznych, np. na wysokościach.

Jakie jeszcze ograniczenia i zakazy obowiązują przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych?

Kwestie omówione w tym artykule:

Pracownik tymczasowy a prace szczególnie niebezpieczne

Artykuł 8 pkt 1 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9.07.2003r. ustanawia bezwzględny zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Jakie prace określane są jako szczególnie niebezpieczne?

Przepisy bhp do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczają:

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
  • prace na wysokości
  • prace w zamkniętych przestrzeniach: w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych 

Za szczególnie niebezpieczne warunki pracy uważa się np. prace na budowie (na wysokości, w wykopach), w stolarniach, w przemyśle chemicznym oraz w innych branżach o wysokim wskaźniku wypadkowości.

Jeśli chcesz powierzyć pracownikom wykonanie wyżej wymienionych prac, agencja pracy nadal może pomóc ci w znalezieniu odpowiednich pracowników. W tym przypadku należy jednak zatrudnić ich bezpośrednio w firmie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. 

prace szczegolnie niebezpieczne

Zatrudnienie pracownika do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w oparciu o umowę o pracę tymczasową jest niezgodne z przepisami.

Pracownik tymczasowy a prace na wysokości 

Bliższego wyjaśnienia na pewno wymaga pojęcie „prace na wysokości”.  

Z definicji „prace na wysokości” dowiadujemy się, że są to prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1m nad poziomem podłogi (w budynku) lub ziemi.

Za pracę na wysokości uznawane są przede wszystkim prace na drabinach, rusztowaniach, pomostach, podestach, słupach, masztach, kominach, konstrukcjach budowlanych. 

Przepisy uwzględniają jednak dwa wykluczenia. Te informacje są szczególnie istotne, bo jak wiadomo, pracownicy tymczasowi są często zatrudniani w firmach sprzątających, gdzie do obowiązków należy mycie okien. 

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni:

  • osłoniętej ze wszystkich stron ścianami (lub ścianami z oknami) do wysokości co najmniej 1,5 m
  • wyposażonej w stałe konstrukcje (np. schody, platformę) lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem

niezależnie od wysokości, na jakiej ta powierzchnia się znajduje. 

Zgodnie z przepisami pracownicy tymczasowi mogą zatem myć okna z poziomu zero lub z powierzchni, którą można zaliczyć do jednego z dwóch wyżej opisanych wyjątków.

Dla przykładu pracownik tymczasowy może myć okna z platformy, która stanowi element stały budynku lub z poziomu schodów, jeśli okna znajdują się na bocznej ścianie klatki schodowej. 

Natomiast bezwzględnie zabrania się, aby wykorzystywał do tego celu np. parapet czy drabinę. 

Zastanawiasz się, jak ustalić wynagrodzenie pracowników tymczasowych oraz kto i kiedy powinien je wypłacać? W naszym artykule wyjaśniamy wszystkie kwestie związane z wynagradzaniem pracowników tymczasowych.

Pozostałe ograniczenia w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Pozostałe ograniczenia dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych odnoszą się już do mniej częstych przypadków. 

Pierwszy zakaz ma zastosowanie wtedy, kiedy w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających planowane zatrudnienie pracownika tymczasowego, na tym samym stanowisku był zatrudniony pracownik, z którym rozwiązano umowę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Dotyczy to na przykład sytuacji, kiedy doszło do zwolnienia pracodawcy z powodu likwidacji działu, likwidacji stanowiska czy też redukcji etatów

W takim przypadku nie wolno zatrudniać pracownika tymczasowego do wykonywania tego samego rodzaju obowiązków przez najbliższe 3 miesiące od daty ustania stosunku pracy z poprzednim pracownikiem.

Drugie ograniczenie polega na zakazie zatrudnienia pracownika tymczasowego na stanowisku osoby, która aktualnie bierze udział w strajku.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych: kto odpowiada za naruszenia

Odpowiedzialność za próby ominięcia zakazów zatrudnienia pracowników tymczasowych ponosi zarówno pracodawca użytkownik, jak i agencja pracy tymczasowej.

Pracodawca użytkownik oraz agencja pracy tymczasowej odpowiedzą za niewłaściwe wykorzystanie pracownika tymczasowego, powierzając mu m.in. wykonanie pracy: 

  • szczególnie niebezpiecznej
  • na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik, który strajkuje
  • na stanowisku, na którym w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia pracy przez pracownika tymczasowego zatrudniony był pracownik, który został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika
  • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia

Kary za naruszenia są bardzo wysokie i mogą wynosić nawet 30 tys. zł.

Udostępnij znajomym

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Powiązane artykuły

Publikowaliśmy dla:

Nasze artykuły
prosto na Twoją skrzynkę!