Praca tymczasowa - Warszawa

W Jobs Plus ofe­ru­jemy usługi pracy tym­cza­so­wej w Warszawie i na tere­nie całej Pol­ski, obej­mu­jąc swym zasię­giem także wybrane kraje UE. Ze względu na lokalną spe­cy­fikę, dużą część naszych dzia­łań kon­cen­tru­jemy na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kiego. To dlatego otworzyliśmy biuro w Warszawie – jesteśmy blisko naszych klientów, a nasi kandydaci mają łatwy dostęp do konsultantów.

travailleur temporaire

Praca tymczasowa Warszawa - nasze usługi dla pracodawców:

Praca tymczasowa to usługa, która polega na zrekrutowaniu pracownika przez agencję (czyli przez nas) i oddelegowaniu go do pracy w firmie klienta z kompletem badań.

Korzyści z pracy tymczasowej dla pracodawcy:

  • przeniesienie obowiązków administracyjno-kadrowych na agencję
  • elastyczne dopasowanie ilości pracowników do aktualnych potrzeb firmy
  • oszczędność czasu związana z rekrutacją i poszukiwaniem pracowników
  • możliwość błyskawicznego zapełnienia wakatów

Szukasz pracy w Warszawie?

Jeśli szukasz pracy tymczasowej w Polsce lub za granicą – świetnie trafiłeś. W Jobs Plus zapew­niamy legalne zatrudnienie i wsparcie naszych pracowników.

Korzyści z pracy tymczasowej dla pracowników:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • dostęp do L4 i urlopu
  • poznanie przyszłego pracodawcy – 20% zatrud­nio­nych tym­cza­sowo zostaje w fir­mie na stałe
  • elastyczny czas pracy; pra­cow­nicy tym­cza­sowi mają czę­sto moż­li­wość dosto­so­wa­nia czasu pracy do wła­snych preferencji

Skontaktuj się z nami

Zobacz, co mówią o nas klienci