Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Masz pytania lub wątpliwości, które moglibyśmy rozwiać? Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach lub szukasz pomocy na rynku pracy? Nic prostszego!

Kontakt porozmawiajmy

Skontaktuj się z konsultantem

Zbu­do­wa­li­śmy pro­fe­sjo­nalny i doświad­czony zespół. Mamy kra­kow­skie korze­nie, ale pra­cu­jemy dla Klien­tów z całej Pol­ski i z Europy. Świadczymy usługi rekrutacji i selekcji oraz pracy tymczasowej i leasingu pracowniczego. Kan­dy­da­tom słu­żymy wie­dzą i doświad­cze­niem, wspie­ra­jąc ich w poszu­ki­wa­niu ciekawych wyzwań i inte­re­su­ją­cych miejsc pracy. Zapraszamy do naszych biur w Krakowie i Warszawie.

Oddział w Krakowie

ul. Bonarka 11
30-415 Kra­ków
T: +48 12 352 13 52
F: +48 12 352 13 52/5
E: biuro@jobsplus.pl

Oddział w Warszawie

ul. Bagno 2/170
00-112 Warszawa
T: +48 22 299 34 48
F: +48 22 299 34 48/5
E: biuro.warszawa@jobsplus.pl