Pośrednictwo pracy Kraków

Nasza agen­cja posiada zasięg ogól­no­pol­ski, jed­nak swoją dzia­łal­ność kon­cen­tru­jemy na dwóch obsza­rach: mazo­wiec­kim i mało­pol­skim. Ponie­waż od początku istnienia firmy, świadczymy usługi pośrednictwa pracy w Krakowie, posia­damy bar­dzo dobrą zna­jo­mość lokal­nego rynku pracy.

Pośrednictwo pracy w Krakowie

Usługa pośred­nic­twa pracy to rozwiązanie dla pracodawców i pracowników. Jako agen­cja szybko i sku­tecz­nie docie­ramy do odpo­wied­nich kan­dy­da­tów. Poza rekru­ta­cją pra­cow­ni­ków czy ela­stycz­nymi for­mami zatrud­nie­nia, w Jobs Plus służymy klientom wsparciem i pomocą w wyborze rozwiązań. Dla kan­dy­da­tów, pośrednictwo pracy to szybki i łatwy dostęp do wielu ofert. Zapew­niamy kom­plek­sową infor­ma­cję zwrotną, pomoc i kon­sul­ta­cje. Należymy do regionalnych organizacji zrzeszających instytucje biznesowe i pracodawców, dzięki czemu z łatwo­ścią poszu­ku­jemy Kan­dy­da­tów i obsłu­gu­jemy Klien­tów zgod­nie z naj­wyż­szymi standardami.

To nie jest zwykły blog